وب سایت شخصی محمد حسنوند

وب سایت شخصی محمد حسنوند

وب سایت شخصی محمد حسنوند

وب سایت شخصی محمد حسنوند

۳۱ مطلب در تیر ۱۳۹۳ ثبت شده است

 دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص داده با اجازه حاصله از ماده 995 قانون مدنی و به استناد  ماده 4 قانون ثبت احوال حکم بر اصلاح نام کوچک خواهان به ( ساناز  ) در سند سجلی بشماره شناسنامه 16 و تاریخ  تولد 01/10/1364 و سریال 693864 ر 12 صادر و اعلام می دارد .بدیهی است اداره ثبت احوال مکلف است شناسنامه ای جدید با نام کوچک ساناز با حفظ سایر مشخصات مندرج در سند سجلی فوق الدکر صادر و به خواهان تسلیم نماید . رای صادره  حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز قابل تجد ید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان ایلام می باشد%

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۸ تیر ۹۳ ، ۲۲:۲۹

The effect of oil economy on accountability in constitution system

Abstract

Accountability is an index to determine the democratic government and also it is one of the main principles. The continual evaluation leads to the improvement of state agents and public institutions performance, optimal use of public resources, avoiding deviation and corruption in the society. Also, to achieve democracy, it avoids autonomy and transgression of rulers to the citizens. Oil revenues can stabilize dictator and non-responsive governments. This is done via various ways, government control on oil as a rent source can make a strong government with extensive structure. Oil rent allows big administrative formations and payment of considerably subsidies to the government and the weak people will be dependent upon the government. Great oil revenues provides the governments with promotion of security and information structure of the government and creating mass organizations and some mechanisms as free press and civil institutions supervising the power and also ask for accountability. Oil rent helps the government to create a supportive class of people and avoid the creation of independent strong classes restricting government power and ask them to respond to their acts. The above mechanisms potentially are inhibitors of democracy and accountability in oil-field countries. The present study aimed to review the concept of oil economy, accountability, the significance of accountability and investigate the mechanisms of oil economy impact on public accountability.


Keywords: Accountability, Oil economy, Rentiergovernment, Political development, Democracy, Oil rent


full text

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۵ تیر ۹۳ ، ۱۵:۳۴

پاسخگویی دولتها در نظام حقوق اساسی

محمّد حسنوند[1]

 

چکیده:

ارزیابی مستمر امور می تواند بهبود کارکرد کارگزاران دولتی و موسسات عمومی، استفاده بهینه از منابع عمومی، جلوگیری از انحراف و فساد را برای جامعه به ارمغان آورده و در رهیافت به دموکراسی مانع از خودسری ها، خودکامگی ها و تعدیات اصحاب قدرت نسبت به شهروندان گردد، پاسخگویی حکومت، روی دیگر نظارت بوده و عبارت است از تضمین پاسخگو بودن مسئولین عمومی در قبال اعمال و تصمیمات خود در مقابل سایر نهادهای حکومتی، مردم و رسانه­ها، به منظور تضمین اهداف مورد نظر حکومت، حفظ منفعت عمومی، و بهبود اعمال حکومت و حصول اطمینان از باقی ماندن اقدامات یاد شده در حدود و ثغور قانونی، اشکال پاسخگویی را پاسخگویی عمومی در کنار پاسخگویی عمودی(به بالا) و پاسخگویی افقی به عنوان سه شکل اصلی پاسخگویی (بر اساس نوع  رابطه پاسخ گو و پاسخ خواه)، نامبرده اند. از میان سه قسم یاد شده پاسخگویی عمودی رو به بالا که از آن به عنوان پاسخگویی سلسله مراتبی یاد می شود بیشتر داخل در حوزه حقوق اداری می باشد و شاید کمتر بتوان در حوزه حقوق اساسی، میان نهادهای حکومتی و قوای مختلف شاهد این نوع پاسخگویی بود، چه آنکه چنین برداشتی در تضاد با مفهوم تفکیک قوا، به عنوان جوهر حقوق اساسی مدرن، خواهد بود.

واژگان کلیدی: پاسخگویی، دولت و حکومت ، تفکیک قوا، مردم­سالاری ، نظارت عمومی

دریافت متن کامل[1] -Department of public law, Faculty of law, Shahid Beheshti University,Tehran, Iran.

 

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۵ تیر ۹۳ ، ۱۵:۲۸

تاریخ امروز 27/01/93 در وقت احتیاطی جلسه شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ایلام به دادرسی قاضی امضا کننده ذیل تشکیل است و پرونده کلاسه فوق تحت نظر دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم جلسه را اعلام و بشرح زیر مبادرت بصدور قرار می نماید.%

موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۴ تیر ۹۳ ، ۲۰:۰۲

به تاریخ  امروز 03/03/1393 در وقت مقرر جلسه شعبه پنجم  دادگاه عمومی حقوقی  ایلام به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است و پروند کلاسه فوق تحت نظر است ملاحظه میگردد طرفین دعوی در جلسه حضور ندارند.وکیل خواهان لایحه تقدیم نموده است.دادگاه با توجه به جمیع مفاد و اوراق پرونده پایان رسیدگی را اعلام و با استعانت از پروردگار متعال بشرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید.  

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۴ تیر ۹۳ ، ۲۰:۰۰

با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید.

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۴ تیر ۹۳ ، ۱۹:۵۸

دادگاه با عنایت به اوراق پرونده به شرح زیر اتخاذ تصمیم می نماید:

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۴ تیر ۹۳ ، ۱۹:۵۵

بسمه تعالی ـ به تاریخ در وقت فوق العاده پرونده کلاسه 90/ 1075 این مرجع به نظررسید دادگاه با عنایت به اوراق پرونده پایان رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می کند :

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۴ تیر ۹۳ ، ۱۹:۵۲

باسمه تعالی ـ به تاریخ فوق در وقت فوق العاده پرونده کلاسه فوق به  نظر رسید ، دادگاه با عنایت به اوراق پرونده پایان رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید  

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۴ تیر ۹۳ ، ۱۹:۴۹

دادگاه با عنایت به اوراق پرونده پایان رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۴ تیر ۹۳ ، ۱۹:۴۶