وب سایت شخصی محمد حسنوند

وب سایت شخصی محمد حسنوند

وب سایت شخصی محمد حسنوند

وب سایت شخصی محمد حسنوند

۲۸ تیر ۹۳ ، ۲۲:۲۹

رای تغییر نام در دادگاه

 دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص داده با اجازه حاصله از ماده 995 قانون مدنی و به استناد  ماده 4 قانون ثبت احوال حکم بر اصلاح نام کوچک خواهان به ( ساناز  ) در سند سجلی بشماره شناسنامه 16 و تاریخ  تولد 01/10/1364 و سریال 693864 ر 12 صادر و اعلام می دارد .بدیهی است اداره ثبت احوال مکلف است شناسنامه ای جدید با نام کوچک ساناز با حفظ سایر مشخصات مندرج در سند سجلی فوق الدکر صادر و به خواهان تسلیم نماید . رای صادره  حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز قابل تجد ید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان ایلام می باشد%

دادگاه با توجه به مندرجات اوراق پرونده پایان دادرسی را اعلام و  با استعانت از پروردگار متعال و تکیه بر شرف و وجدان، ،بشرح ذیل مبادرت بصدور رای می نماید.%

((رای دادگاه))

1:شرح دادخواست

در این پرونده خاتم سکینه ****فرزند ****ساکن ایلام دادخواستی را به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان ایلام به خواسته تغییر نام از سکینه به ساناز  و اصلاح  سند سجلی شماره ***و سریال-****با حفظ سایر مندرجات سجلی تقدیم دادگاه نموده است ،  و به شرح دادخواست تقدیمی، مدعی شده دارای سند سجلی  فوق التوصیف بوده که در این شناسنامه نام وی سکینه قید و ثبت شده اما نام واقعی وی از بدو تولد تا هم اکنون ساناز بوده در محل به همین نام شهرت دارد که این دوگانگی اسمی برایش مشکل ساز می باشد بنابرین تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است و جهت اثبات ادعای خویش روگرفت تصدیق شده سند سجلی بشماره یاد شده را ضمیمه دادخواست نموده و به گواهی گواهان نیز در صورت ضرورت استناد جسته است.

2: دفاعیات خوانده:

 خوانده با وصف ابلاغ قانونی اوراق اخطاریه نماینده ای به دادگاه معرفی ننموده و لکن لایحه ای به شماره 14/101/4700 مورخ 22/5/92 تقدیم دادگاه نموده است.و اظهار داشته است،: 1. نام خواهان نامی کاملا مرسوم و مذهبی بوده و از اسامی دختران حضرت امام حسین(ع) می باشد 2.: خواهان در دادخواست خویش ابراز نموده که در میان خانواده و عموم مردم بنام ساناز مشهور می باشد در حالیکه افراد در میان مردم و تمام مراجع رسمی از قبیل مدرسه و محل کار و دوائر دولتی و غیر دولتی به نام شناسنامه ای نامگذاری می شوند  لذا ادعای وی دال بر اشتهار بنام ساناز در میان دوستان صحت ندارد 3.: افراد از جمله خواهان نمی توانند به بهانه اشتهار به هر نامی در میان خانواده و دوستان نام خویش راتغییر دهند چرا که در غیر این صورت فلسفه انتخاب نام مناسب در هنگام تنظیم سند سجلی زیر سوال رفته و باعث مخدوش شدن ماده 20 قانون ثبت احوال و تبصره ذیل آن می شود.4.: خواهان مدت 28 سال متمادی از سند سجلی و شناسنامه خود به نام سکینه استناد نموده است و تمامی مدارک خویش را نیز همین نام کسب نموده است.5.: استشهادیه محلی که به عنوان تنها دلیل جهت تغییر مندرجات اسناد سجلی ارائه گردیده نمی تواند مستند باشد چون این نوع استشهادیه مصلحتی وتلقینی می باشد وبه اعتبار اسناد سجلی واقف نیستند لذا با توجه به موارد فوق رد دعوی خواهان  را تقاضا نموده است.

3:شرح جریان دادرسی

متعاقب جلسه اول دادرسی دادگاه جهت احراز حقیقت امر قرار استماع گواهی گواهان را صادرکرده است خواهان شهود خود را در جلسه دادگاه حاضر نموده که گواهان  پس از ادای سوگند و التزام به راستگویی بر صحت ادعای خواهان شهادت داده اند و تصدیق نموده اند که وی در میان فامیل و نزدیکان به ساناز شهرت دارد.و همه ایشان را با همین نام صدا می زنند.

4:استدلال

 بنا به مراتب نوشته شده  با توجه به اینکه مستندات ابرازی خواهان مصون از تعرض ، انکار و تردید باقی مانده اند و مفاد گواهی گواهان در محضر دادگاه همگی مثبت ادعای خواهان می باشند و خوانده نیز ایراد و دفاعی که موثر در مقام باشد ارائه نکرده است و عنایت به این امر که اول :دو اسمی بودن افراد مساله ایست که در میان عامه مناطق غربی کشور به فراوانی مشاهده می شود و امری دور از ذهن نمی باشد و اقدام در جهت یکی نمودن نام شناسنامه ای و مستعار افراد و تمایل رویه قضایی به این جهت شناسایی ایشان در بین جامعه را که هدف اصلی صدور اسناد سجلی می باشد تسهیل می نماید.به گونه ای که یکی بودن نام شناسنامه ای افراد با نامی که در عرف بدان مشهورند افراد جامعه را به این امر مطمئن می سازد که فردی که در جمع خود با چنین نامی می شناسند در شناسنامه خود نیز همین نام را دارد که این امر نه تنها خدشه ای به اعتبار اسناد سجلی وارد نمی سازد بلکه بر اعتبار آن نزد افکار عموم می افزاید.و افراد را هنگام مراجعه به محاکم و ادارات جهت طرح دعاوی و شکایات علیه افراد دو اسمه با مشکلات کمتری مواجه می سازد. دوم: خواهان سند سجلی خود  را مورد انکار و تردید قرار نداده  بلکه به تعلق سند سجلی به خود اقرار نموده و اصالت آنرا تأیید می نماید و از سوی دیگر مفاد کتابچه فرهنگ نام گزینی صرفا می تواند برای دادگاه اماره محسوب شود نه یک دلیل الزام سوم:با توجه به آنکه ماده 4 قانون ثبت احوال تغییر نام های ممنوعه را در صلاحیت هیات ثبت احوال دانسته است و مابقی را در صلاحیت محاکم عمومی، می توان نتیجه گرفت که تغییر اسامی غیر ممنوعه به تشخیص دادگاه  امری ممکن و قابل قبول از دید قانون گذار بوده است .

5.نتیجه :

بنابرین بنا به مراتب مذکور دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص داده با اجازه حاصله از ماده 995 قانون مدنی و به استناد  ماده 4 قانون ثبت احوال حکم بر اصلاح نام کوچک خواهان به ( ساناز  ) در سند سجلی بشماره شناسنامه 16 و تاریخ  تولد 01/10/1364 و سریال 693864 ر 12 صادر و اعلام می دارد .بدیهی است اداره ثبت احوال مکلف است شناسنامه ای جدید با نام کوچک ساناز با حفظ سایر مشخصات مندرج در سند سجلی فوق الدکر صادر و به خواهان تسلیم نماید . رای صادره  حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز قابل تجد ید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان ایلام می باشد%

                     دادرس شعبه  پنجم دادگاه عمومی (حقوقی) ایلام /محمد حسنوند

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۹۳/۰۴/۲۸