وب سایت شخصی محمد حسنوند

وب سایت شخصی محمد حسنوند

وب سایت شخصی محمد حسنوند

وب سایت شخصی محمد حسنوند

۲۲ تیر ۹۳ ، ۱۹:۲۶

نمونه قرار کارشناسی

نمونه قرار کارشناسی

باسمه تعالی ـ به تاریخ فوق در وقت فوق العاده پرونده کلاسه فوق به  نظر رسید، دادگاه با عنایت به اوراق پرونده به شرح زیر اتخاذ تصمیم می نماید:                                           

قرار کارشناسی

نظربه اینکه برای1) تهیه نقشه ثبتی زمین موضوع دعوا با تعیین وضعیت ثبتی و تعیین حدود اربعه و مساحی دقیق آن 2) تطبیق وضعیت ثبتی با نقشه اراضی منابع ملی و جا نمایی دقیق محل اراضی موضوع دعوا و تعیین اینکه چه مقدار از اراضی مورد ادعا جزء اراضی ملی شده می باشد توسط کارشناس نقشه بردار ثبتی. 3) تفسیر عکس هوایی سال 1346 در مورد وضعیت طبیعی اراضی موضوع دعوا توسط کارشناس متخصص تفسیر عکس های هوایی 4) تعیین سابقه کشت و زرع و احیاء و آبادانی اراضی مورداختلاف و نیز تعیین وضعیت اراضی در حال حاضر با توجه به بافت و نوع خاک توسط کارشناس خاک شناسی، اخذ نظریه کارشناس فنی و متخصص امور مربوطه ضروری است، بنابراین دادگاه مستنداً به ماده 257 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر و اعلام می دارد. برای کارشناسی با استقراع آقای****ی با حق الزحمه علی الحساب به مبلغ یک میلیون ریال تعیین می شود تا با توجه به سوابق ثبتی ،استعلام از ادراه امور اراضی،نقشه سال 46،نقشه حال حاضر اراضی فوق الذکر در سیستم گوگل ارث و سایر مستندات و نیز اوضاع و احوال محقق قضیه ظرف یک ماه پس از ابلاغ نظریه مستند و مستدل خود را ارائه نمایند. ضمنا هزینه تهیه نقشه سال 1346 از سازمان نقشه برداری کشور برعهده خواهان می باشد.

مقرر است دفتر: با تعیین وقت نظارت، به خواهان اخطار تا ظرف یک هفته پس از ابلاغ نسبت به تودیع هزینه کارشناسی اقدام نمایند. مشخصات کارشناس منتخب به طرفین اعلام تا چنانچه جهت ردی نسبت به تعیین وی دارند کتباً و مستدلاً ظرف یک هفته پس از ابلاغ اعلام نمایند. 

دادرس شعبه 5 دادگاه عمومی  حقوقی ایلام ـ حسنوند

موافقین ۲ مخالفین ۰ ۹۳/۰۴/۲۲