وب سایت شخصی محمد حسنوند

وب سایت شخصی محمد حسنوند

وب سایت شخصی محمد حسنوند

وب سایت شخصی محمد حسنوند

۲۴ تیر ۹۳ ، ۱۹:۳۹

موت فرضی

باسمه تعالی ـ به تاریخ فوق در وقت فوق العاده پرونده کلاسه فوق به  نظر رسید ، دادگاه با عنایت به اوراق پرونده پایان رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید                                            

رأی دادگاه

درخواست خانم اختر *****به طرفیت دادستان عمومی شهرستان *****عبارت است از : صدور حکم موت فرضی همسرش آقای علی *****فرزند *****با شماره شناسنامه *****متولد 3/11/1349. 

در توضیح خواسته بیان داشته : همسرش به حکایت استشهادیه از سال 131376 مفقود شده و هیچگونه اثری از وی به جانمانده است. دادگاه ابتدا به کلانتری محل اقامت خواهان و آخرین محل اقامت غایب دستور داده تا در مورد وضعیت غایب و آخرین خبری که از وی بدست آمده تحقیق نماید که نتیجه آن حکایت از عدم وصول خبری از غایب دارد. پس از آن نیز با تعیین وقت و دعوت خواهان و دادستان از مطلعین و گواهان تحقیق کرده که نتیجه تحقیق نیز حکایت از غیبت نامبرده از سال 1375 و عدم وصول هرگونه خبری از وی است.

اولاً : حسب سند نکاحیه ارائه شده زوجیت خواهان با غایب تا تاریخ طلاق مورخ 31/2/1381و در نتیجه ذی سمت بودن خواهان حداقل تا آن زمان حسب ماده 154 قانون امور حسبی محرز است . ثانیاًـ حسب تحقیقات دادگاه غیبت آقای علی *****از سال 1375محرز است . ثالثاً : نظر به سپری شدن مدت طولانی بیش از ده سال از زمان آخرین خبر از غایب و با توجه به وضعیت ارتباطات امروزی و در دسترس بودن امکانات ارتباطی سریع مثل : تلفن ، موبایل ، اینترنت و امکانات ایاب و ذهاب و مسافرت و غیره ، چنانچه غایب زنده بود بی شک تاکنون خبری از وی بدست می آمد . رابعاً : نظر به اینکه موارد تصریح شده در مواد 1020 به بعد قانون مدنی از باب تمثیل است و منظور قانونگذار طی موارد فوت فرضی به موارد تصریح شده نمی باشد . بنابراین برای دادگاه محرز است که غایب نامبرده زنده نمی باشد از طرفی سابقاً خواهان در پرونده 80/1072 شعبه 13 سابق دادگاه عمومی ********برای طلاق اقدام و نسبت به نشر آگهی در رونامه اقدام شده که خبری از نامبرده واصل نشده است. بنابراین، دادگاه درخواست خواهان را موجه تشخیص و مستنداً به مواد 1017 و 1018 و 1019 قانون مدنی و مواد 157 و 158 قانون امور حسبی حکم موت فرضی آقای ****فرزند ***** با مشخصات یاد شده را از تاریخ تقدیم دادخواست 14/2/1387 صادر و اعلام می دارد . رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است. 

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۹۳/۰۴/۲۴