وب سایت شخصی محمد حسنوند

وب سایت شخصی محمد حسنوند

وب سایت شخصی محمد حسنوند

وب سایت شخصی محمد حسنوند

۲۸ تیر ۹۳ ، ۲۲:۴۶

رای به رد دعوی اعسار تاجر

حسب ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی از تاجر ادعای اعسار پذیرفته نمی شود، بنابراین دادگاه دعوی وی را ثابت تشخیص نداده و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان  صادر و اعلام می دارد 

بسمه تعالی ـ بتاریخ 12/05/1392 در وقت مقرر شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی ایلام پرونده کلاسه 91/1250 بنظر رسید دادگاه با عنایت به اوراق پرونده پایان رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می کند :

رای دادگاه

       در مورد دعوای شرکت****با نمایندگی آقای ****به طرفیت بانک تجارت ایلام با نمایندگی آقای *******هاشمی به خواسته اعساراز پرداخت محکوم به موضوع دادنامه شماره 00904/91 این دادگاه . نظر به اینکه خواهان به عنوان شرکت تجاری اعلام بوده که حسب بندهای 1و3 ماده 2 قانون تجارت ، تاجر محسوب می گردد و نظربه اینکه حسب ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی از تاجر ادعای اعسار پذیرفته نمی شود، بنابراین دادگاه دعوی وی را ثابت تشخیص نداده و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان  صادر و اعلام می دارد . رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان ایلام است .

                                                                               دادرس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی ایلام ـ محمد حسنوند 

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۹۳/۰۴/۲۸