وب سایت شخصی محمد حسنوند

وب سایت شخصی محمد حسنوند

وب سایت شخصی محمد حسنوند

وب سایت شخصی محمد حسنوند

۲۴ تیر ۹۳ ، ۲۰:۰۲

قرار معاینه محل

تاریخ امروز 27/01/93 در وقت احتیاطی جلسه شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ایلام به دادرسی قاضی امضا کننده ذیل تشکیل است و پرونده کلاسه فوق تحت نظر دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم جلسه را اعلام و بشرح زیر مبادرت بصدور قرار می نماید.%

قرار دادگاه

 ‏‏نظر به اینکه‏  خوانده در جهت اثبات ادعای خود از دادگاه در خواست انجام معاینه محل را نموده و انجام این اقدام قضائی مؤثر در کشف واقع و حقیقت امر می باشد لذا دادگاه بنا به مراتب فوق الذکر و در راستای رسیدگی به دعوای مطروحه به استناد مقررات ماده 248 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار معاینه محل را صادر و اعلام میدارد تا عضو محترم مجری قرار ضمن مطالعه کامل پرونده تحت رسیدگی حتی الامکان در معیت طرفین دعوی به محل اجرای قرار عزیمت و پس از معاینه دقیق محل مذکور مشهودات خود را در مورد در صورتجلسه مربوطه درج و پس از امضای ذیل آن توسط اصحاب دعوی نتیجه اقدامات معموله را به این دادگاه اعلام فرماید.با توجه به اینکه اجرای قرار صادره مستلزم تعیین وقت دیگر و دعوت از طرفین دعوی است مقرر می گردد وقت رسیدگی مجدد تعیین ، موضوع قرار صادره و وقت اجرای آن به متداعین ابلاغ و نامبردگان جهت اجرای قرار دعوت شوند و در اخطاریه متقاضی قید شود در وقت مقرر وسیله اجرای قرار را تهیه نماید.همچنین نظر به اینکه برای احراز ذینفع بودن خواهان استعلام میزان مالیکت مورث رسمی خواهان ضرورت دارد، بنابراین مقرر است دفتر: با تعیین وقت نظارت، 1) میزان مالکیت نامبرده در پلاک ثبتی 201 اصلی واقع در ****از مدیریت جهاد و کشاورزی ( امور اراضی) شهرستان ایوان  استعلام شود. 2) طی شرحی به اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مذکور اعلام تا ضمن اعلام حدود اربعه پلاک ثبتی مذکورفتوکپی برابر با اصل صورتمجلس تحدید حدود پلاک یاد شده را به این مرجع ارسال نمایند. برای تسریع در وصول پاسخ نامه ها تحویل خواهان شود تا با مراجعه به مراجع مذکور در وصول پاسخ تسریع نمایند.

موافقین ۲ مخالفین ۰ ۹۳/۰۴/۲۴