وب سایت شخصی محمد حسنوند

وب سایت شخصی محمد حسنوند

وب سایت شخصی محمد حسنوند

وب سایت شخصی محمد حسنوند

۲۴ تیر ۹۳ ، ۱۹:۵۸

رای ابطال شناسنامه


با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید.

                                    ( رأی دادگاه)

 در خصوص دادخواست خانم فرشته ****فرزند ****مقیم ایلام به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان ایوان غرب به خواسته ابطال سند سجلی شماره *** 05/11/1363 به لحاظ عدم تعلق آن به خواهان و صدور شناسنامه به تاریخ 30/06/1365 بدین شرح که خواهان مدعی شده دارای خواهری بزرگتر از خود بوده است که فوت کرده است و والدین وی به خاطر وقوع جنگ تحمیلی و بیسواد بودن درخواست سند سجلی برای خواهان نکرده اند و سند سجلی دختر متوفی را به خواهان اختصاص داده اند بنابراین تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را کرده است و جهت اثبات ادعای خویش تصاویر مصدق سند سجلی مارالتوصیف و کارت ملی(متعلق به خواهان) و استشهادیه کتبی محلی را ضمیمه دادخواست کرده است و به شهادت شهود و جلب نظر پزشکی قانونی نیز استناد کرده است خوانده دعوی با وصف ابلاغ قانونی اوراق اخطاریه نماینده ای به دادگاه گسیل داشته  و لایحه ای نیز تقدیم دادگاه کرده و اظهار نموده: اولاً گواهی شهود تعرفه شده هیچ گونه مستندی جهت خواهان به شمار نمی رود زیرا این قبیل استشهادیه ها تلقینی و مصلحتی و بنا بر خواست خواهان تنظیم گردیده اند و تضمینی نمی باشد و به تائید هیچ مرجعی نرسیده است ثانیاً خواهان مدعی گردیده است که خواهرش فوت نموده است و شناسنامه متوفی را به وی اختصاص داده اند ولی هیچ گونه مدرکی که این ادعای وی را اثبات نماید ارائه نکرده است رابعاً خواهان مدت 30 سال متمادی از سند سجلی خویش بصورت رسمی و غیر رسمی استفاده کرده و از مزایای آن بهره مند شده است و با مراجعه به اداره ثبت احوال اقدام به عکسدار نمودن از شناسنامه اش و بارها از خدمات سجلی از جمله کارت ملی منتفع گردیده است و این امر نشانگر اقرار و اعتراف ضمنی وی دال بر تعلق شناسنامه به خودش است دادگاه جهت احراز حقیقت امر قرار استماع شهادت شهود و جلب نظر پزشکی قانونی صادر کرده است که شهود خواهان در دادگاه حاضر شده و پس از اتیان سوگند و التزام به راستگویی صحت ادعای خواهان را تایید کرده اند جوابیه پزشکی قانونی بشماره 01/10/1392-6044/92/م/24 واصل و اعلام شده سن تقریبی خواهان 28 سال(29-27) سال می باشد.همچنین گواهی شروع به تحصیل نامبرده در پایه اول ابتدایی از اداره آموزش و پرورش استعلام شده است که مطابق ان خواهان در سال 1371-1372 وارد دبستان شده است. بنا به مراتب مرقوم دادگاه بنا به جهات 1- مدافعات موجه خواهان در جلسه دادگاه 2- دعوای خواهان خارج مفاد و مندرجات سند رسمی است (تعلق شناسنامه به غیر و فوت خواهر وی و صدور سند برای خواهر متوفای خواهان) 3- صرف استفاده از سند دلیل بر تعلق آن به دارنده نیست بلکه اماره و قرینه است به تعلق سند به دارنده که قرینه و اماره توان برابری با شهادت شهود را ندارند 4- درجه ارزش و تاثیر گواهی گواهان بنظر دادگاه است 5- هر چند نظریه پزشکی قانونی دلیل محسوب نمی گردد ولی قرینه ای بر ادعای خواهان و تقویت ادعای وی می باشد ) بنابرین دادگاه دعوای خواهان را وارد و ثابت تشخیص با استناد به مواد 995 و 996 و 1324 و قانون مدنی و نظریه شورای نگهبان (منتشره در در روزنامه رسمی 13734 24 8/67) و ماده 241 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب حکم بر ابطال سند سجلی جدید به شماره شناسنامه ****به تاریخ 5/11/63و الزام اداره خوانده به صدور سند سجلی جدید به تاریخ تولد 30/06/65 با حفظ سایر مندرجات سجلی صادر و اعلام می دارد رأی دادگاه  حضوری بوده ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجد ید نظر خواهی در دادگاه تجد ید نظر استان ایلام می باشد. 


دادرس شعبه 5 دادگاه عمومی(حقوقی) شهرستان ایلام
محمد حسنوند

 

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۹۳/۰۴/۲۴