وب سایت شخصی محمد حسنوند

وب سایت شخصی محمد حسنوند

وب سایت شخصی محمد حسنوند

وب سایت شخصی محمد حسنوند

۲۴ تیر ۹۳ ، ۱۹:۵۵

کارشناسی دفاتر تاجر

دادگاه با عنایت به اوراق پرونده به شرح زیر اتخاذ تصمیم می نماید:

تصمیم دادگاه

نظربه اینکه برای بررسی دفاتر و صورت حساب مالی شرکت خوانده و در نتیجه محاسبه میزان دارایی مثبت و منفی وی واینکه شرکت موصوف از پرداخت دیون متوقف است یا خیر و در صورت توقف تعیین تاریخ توقف اخذ نظریه کارشناس حسابداری و حسابرسی ضروری است، بنابراین دادگاه مستنداً به ماده 257 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر و اعلام می دارد. برای کارشناسی با استقراع جناب آقای  **** با حق الزحمه علی الحساب به مبلغ دو میلیون ریال تعیین می شود تا با توجه به مستندات و نیز اوضاع و احوال محقق قضیه ظرف دو هفته پس از ابلاغ نظریه مستند و مستدل خود را ارائه نمایند.

مقرر است دفتر: با تعیین وقت نظارت، به وکیلخواهان اخطار تا ظرف یک هفته پس از ابلاغ نسبت به تودیع هزینه کارشناسی اقدام نمایند. مشخصات کارشناس منتخب به طرفین اعلام تا چنانچه جهت ردی نسبت به تعیین وی دارند کتباً و مستدلاً ظرف یک هفته پس از ابلاغ اعلام نمایند.  

محمد حسنوند

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۹۳/۰۴/۲۴