وب سایت شخصی محمد حسنوند

وب سایت شخصی محمد حسنوند

وب سایت شخصی محمد حسنوند

وب سایت شخصی محمد حسنوند

۲۴ تیر ۹۳ ، ۲۰:۰۰

رای مطالبات بانکی

به تاریخ  امروز 03/03/1393 در وقت مقرر جلسه شعبه پنجم  دادگاه عمومی حقوقی  ایلام به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است و پروند کلاسه فوق تحت نظر است ملاحظه میگردد طرفین دعوی در جلسه حضور ندارند.وکیل خواهان لایحه تقدیم نموده است.دادگاه با توجه به جمیع مفاد و اوراق پرونده پایان رسیدگی را اعلام و با استعانت از پروردگار متعال بشرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید.                                           ( رای دادگاه)

در خصوص دادخواست بانک *****به طرفیت ****** همگی مقیم ایلام به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ نود و دو میلیون و سیصد هزار  ریال تا  تاریخ  دادخواست و احتساب تاخیر در تادیه دین و نیز احتساب خسارات دادرسی بدین شرح که وکیل خواهان مدعی شده خواندگان با عنایت به دریافت تسهیلات توسط خوانده ردیف اول در قالب قرارداد مشارت مدنی شماره **** مورخ 23/03/90 و ضمانت خواندگان دیگر با توجه به اینکه علی رغم مراجعات مکرر نسبت به تادیه دیون و برائت ذمه خود مستنکف بوده و بر اساس قرارداد فی مابین دین موجل نامبردگان حال گردیده و متضامنا بدهکار می باشند  بنابرین تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را داشته و جهت اثبات ادعای خویش تصویر مصدق قرارداد اعطای تسهیلات فروش اقساطی و را ضمیمه دادخواست کرده است. خواندگان با وصف ابلاغ قانونی اوراق اخطاریه و رعایت انتظار کافی در جلسه دادگاه حاضر نشده اند و لایحه ای تا امروز به این شعبه واصل نگردیده و ضمیمه سابقه نمی باشد و عذر موجهی جهت عدم حضور تقدیم دادگاه نکرده اند بنا به مراتب مرقوم نظر به اینکه مستندات ابرازی خواهان مصون از تعرض ، انکار و تردید باقیمانده است و خواندگان ایراد و دفاعی در دعوی معنون معمول نداشته اند و دلیلی بر پرداخت دین در سر رسید و یا تاریخ مقدم و یا موخر بر آن و یا برائت ذمه خویش بنحوی از انحاء قانونی به دادگاه ارائه نکرده اند بنابرین دادگاه دعوای خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده با استناد به ماده 15اصلاحی قانون عملیات بانکی با ربا مصوب 1376 و  مواد 10و219و221و227و1324 قانون مدنی و مواد 198و515و519 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب حکم برمحکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ  85300000 ریال به عنوان اصل وام پرداخت شده و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست تا روز اجرا  دین بانرخ سود (مطابق  سود مندرج در قرارداد) و همچنین هفت میلیون ریال  به عنوان  سود تسهیلات ،وجه التزام و خسارت تاخیر تادیه اقساط معوقه  تا روز ثبت دادخواست (بدیهی است به این مبلغ خسارت تاخیر مجد تعلق نمی گیرد) وهمچنین  پرداخت خسارات دادرسی  و حق الوکاله وکیل به جهت ضمان ناشی از تسبیب درطرح دعوا  (توسط اجرای احکام مدنی محاسبه خواهند شد ) در حق خواهان صادر و اعلام می دارد رأی دادگاه غیابی ظرف مدت بیست روز پس از رؤیت قابل واخواهی نزد همین شعبه وپس از انقضای مهلت مذکور قابل تجدیدنظرخواهی در در دادگاه تجدیدنظر استان ایلام می باشد./

دادرس شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی ایلام
محمد حسنوند

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۹۳/۰۴/۲۴