وب سایت شخصی محمد حسنوند

وب سایت شخصی محمد حسنوند

وب سایت شخصی محمد حسنوند

وب سایت شخصی محمد حسنوند

۲۲ مطلب با موضوع «نمونه آراء قضایی» ثبت شده است

به تاریخ  امروز 03/03/1393 در وقت مقرر جلسه شعبه پنجم  دادگاه عمومی حقوقی  ایلام به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است و پروند کلاسه فوق تحت نظر است ملاحظه میگردد طرفین دعوی در جلسه حضور ندارند.وکیل خواهان لایحه تقدیم نموده است.دادگاه با توجه به جمیع مفاد و اوراق پرونده پایان رسیدگی را اعلام و با استعانت از پروردگار متعال بشرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید.  

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۴ تیر ۹۳ ، ۲۰:۰۰

با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید.

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۴ تیر ۹۳ ، ۱۹:۵۸

دادگاه با عنایت به اوراق پرونده به شرح زیر اتخاذ تصمیم می نماید:

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۴ تیر ۹۳ ، ۱۹:۵۵

بسمه تعالی ـ به تاریخ در وقت فوق العاده پرونده کلاسه 90/ 1075 این مرجع به نظررسید دادگاه با عنایت به اوراق پرونده پایان رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می کند :

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۴ تیر ۹۳ ، ۱۹:۵۲

باسمه تعالی ـ به تاریخ فوق در وقت فوق العاده پرونده کلاسه فوق به  نظر رسید ، دادگاه با عنایت به اوراق پرونده پایان رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید  

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۴ تیر ۹۳ ، ۱۹:۴۹

دادگاه با عنایت به اوراق پرونده پایان رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۴ تیر ۹۳ ، ۱۹:۴۶

باسمه تعالی ـ به تاریخ فوق در وقت فوق العاده پرونده کلاسه فوق به  نظر رسید، دادگاه با عنایت به اوراق پرونده به شرح زیر اتخاذ تصمیم می نماید:      

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۴ تیر ۹۳ ، ۱۹:۴۴

باسمه تعالی ـ به تاریخ فوق در وقت فوق العاده پرونده کلاسه فوق به  نظر رسید ، دادگاه با عنایت به اوراق پرونده پایان رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید           

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۴ تیر ۹۳ ، ۱۹:۴۲

باسمه تعالی ـ به تاریخ فوق در وقت فوق العاده پرونده کلاسه فوق به  نظر رسید ، دادگاه با عنایت به اوراق پرونده پایان رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید   

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۴ تیر ۹۳ ، ۱۹:۳۹

استرداد من به نرخ روز (ثمن واقعی)

به تاریخ امروز 08/10/1392 در وقت احتیاطی جلسه شعبه 5 دادگاه عمومی(حقوقی) شهرستان ایلام بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است.و پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد. دادگاه با عنایت به اوراق پرونده پایان رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رأی دادگاه

بخش اول ـ مقدمه ، شرح دعوا

در این پرونده آقای جواد ***** مقیم ایلام خیابان **** دادخواستی را به طرفیت بانوان و اقایان ****** فرزند شمس اله  و مقیم شهر  ایلام به خواسته اعلام بطلان قرارداد مورخ 29/12/1380  به لحاظ مستحق الغیر بودن مبیع و استرداد ثمن معامله مقوم به نرخ روز مقوم به هفت میلیارد و پانصد میلیون ریال  (که توسط کارشناس مشخص شده است) با احتساب خسارات دادرسی تقدیم دادگاه نموده و در شرح خواسته خود اظهار داشته، که خواندگان فوق به موجب قولنامه مورخ 29/12/1380 یک قطعه زمین با کاربری مسکونی  با مساحت 5000 مترمربع واقع در ایلام پلاک **** اصلی  با اوصاف ذکر شده در قرارداد به خواهان فروخته و علی رغم مراجعات مکرر از انتقال سند خودداری نموده تا  اینکه نهایتا مشخص شده زمین مذکور متعلق به سازمان اب ایلام بوده و قانونا و عملاً انتقال سند غیر ممکن بوده و از انجا که معامله به جهت مستحق الغیر بودن مبیع باطل می باشد، بنابراین تقاضای صدورحکم به شرح خواسته را نموده است .دادگاه جهت احراز واقعیت موضوع قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر نموده است، که مطابق نظریه کارشناس نقشه بردار ثبتی منتخب دادگاه مورخ 25/08/1390 (ص 106 و 105 پرونده) و نقشه فنی پیوست آن تمامی مساحت موضوع دعوی  آن توسط سازمان آب تصرف و تبدیل به فضای اداری شده است و در قسمتی از ان منبع اب و سوله قرار دارد.همچنین قیمت روز زمین مذکور به ازای هر مترمربع 1500000 ریال و مجموعا 7500000000 ریال ارزیابی شده است. این نظریه به طرفین دعوی ابلاغ شده  و ایرادی که اساس آن را مخدوش نماید از سوی طرفین اقامه نشده و با اوضاع و احوال قضیه مطابقت دارد .

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۲ تیر ۹۳ ، ۱۹:۳۱