وب سایت شخصی محمد حسنوند

وب سایت شخصی محمد حسنوند

وب سایت شخصی محمد حسنوند

وب سایت شخصی محمد حسنوند

۲۴ تیر ۹۳ ، ۱۹:۴۲

تعدیل اجاره بها

باسمه تعالی ـ به تاریخ فوق در وقت فوق العاده پرونده کلاسه فوق به  نظر رسید ، دادگاه با عنایت به اوراق پرونده پایان رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید                                            

رأی دادگاه

در مورد دعوی علی خان ******به طرفیت آقای محمد *****به خواسته تعدیل اجاره بهای یک باب مغازه از پلاک ثبتی 2384تا 2387 اصلی واقع در بخش یک *****به آدرس خوانده موضوع اجاره نامه عملی از سال 1330 نظربه این که مالکیت رسمی خواهان به رقبه موضوع دعوا به موجب سند رسمی پیوست پرونده و نیزرابطه استیجاری بین خوانده و خواهان به قائم مقامی از مؤجر اولیه محرزو مسلم است و نظر به اینکه شرایط قانونی از جمله سپری شدن بیش از سه سال و از تاریخ قرارداد اجاره و افزایش نرخ شاخص تورم و هزینه های زندگی فراهم است و نظر به این که کارشناس منتخب دادگاه میزان اجاره بهای عادله را با توجه به جمیع جهات قانونی و شرایط و اوضاع و احوال قضیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 20/10/1389 ماهیانه به مبلغ 500/37 ریال تعیین و برآورد نموده که طرفین به این نظریه اعتراض نکرده اند ، بنا بر این دادگاه با ثابت تشخیص دادن دعوای فی اساس مستنداً به مواد 4و5 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال 1356 و نیز مواد 198و 519 قانون آیین دادرسی مدنی به شرح زیر حکم به محکومیت خواندگان در حق خواهان به طورتساوی صادر و اعلام می دارد:

1)پرداخت مبلغ 500/37 ریال بابت اجاره بهای ماهیانه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 20/10/1389.

2)پرداخت مبلغ 000/25 ریال بابت ما به التفاوت اجاره بها ازتاریخ فوق تا تاریخ 20/8/1390

3)پرداخت مبلغ 000/950 ریال بابت هزینه کارشناسی و دادرسی . رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است.

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۹۳/۰۴/۲۴