وب سایت شخصی محمد حسنوند

وب سایت شخصی محمد حسنوند

وب سایت شخصی محمد حسنوند

وب سایت شخصی محمد حسنوند

باسمه تعالی ـ به تاریخ فوق در وقت فوق العاده پرونده کلاسه فوق به  نظر رسید، دادگاه با عنایت به اوراق پرونده به شرح زیر اتخاذ تصمیم می نماید:                                           

قرار کارشناسی

نظربه اینکه رابطه استیجاری بین طرفین حسب اقرار آنها و نیز دادنامه های صادره شده سابق محرز و مسلم استو خوانده در جلسه اول رسیدگی اعلام کرده است حاضر است طبق نظر کارشناس نسبت به پرداخت حق کسب و پیشه خواهان اقدام نماید بنابراین دادگاه به استناد ماده 19 قانون روابط موجر و مستجر مصوب سال1356 و ماده 257 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر می نماید تا کارشناس منتخب ظرف دو هفته پس از ابلاغ نظریه مستدل و مستند خود را در مورد میزان حق کسب و پیشه خواهان با توجه به نوع شغل و فعالیت تجاری خواهان و طول مد اجاره و نیز سایر شرایط  اوضاع و احوال محقق قضیه اعلام نمایند. جهت کارشناسی با استقراع جناب آقای غلامحسین ******ی با دستمزد یک میلیون و دویست هزار ریال تعیین می شود و پرداخت هزینه کارشناسی به عهده خواهان می باشد.

مقرر است دفتر: با تعیین وقت نظارت، به خواهان اخطار تا ظرف یک هفته پس از ابلاغ نسبت به تودیع هزینه کارشناسی اقدام نمایند. مشخصات کارشناس منتخب به طرفین اعلام تا چنانچه جهت ردی نسبت به تعیین وی دارند کتباً و مستدلاً ظرف یک هفته پس از ابلاغ اعلام نمایند.  

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۹۳/۰۴/۲۴