وب سایت شخصی محمد حسنوند

وب سایت شخصی محمد حسنوند

وب سایت شخصی محمد حسنوند

وب سایت شخصی محمد حسنوند

۲۸ تیر ۹۳ ، ۲۲:۳۷

نمونه دستور موقت


نمونه دستور موقت

بسمه تعالی ـ به تاریخ امروز 08/07/1392 در وقت فوق العاده پرونده کلاسه فوق این مرجع به نظررسید ؛ دادگاه با عنایت به اوراق پرونده به شرح زیر مبادرت اتخاذ تصمیم می نماید :

رأی دادگاه

در مورد درخواست آقای*****  ساکن ایلام به طرفیت آقایان1******** همگی  ساکن ایلام مبنی بر صدور دستور موقت مبنی بر منع هرگونه نقل و انتقال و ساخت و ساز در یک قطعه زمین واقع در پلاک 55 فرعی از ***** اصلی از قطعه یک بخش 11 کرمانشاه واقع در ایلام .

نظر به احراز فوریت موضوع، بنابراین برای جلوگیری از این امر دادگاه درخواست خواهان را موجه تشخیص و با توجه به اینکه خواهان حسب ماده 319 قانون آیین دادرسی مدنی خسارات احتمالی ناشی از دستور را تودیع نموده است، دادگاه نیز مستنداً به مواد 310 و 315 و 316 320  آیین دادرسی مدنی دستور موقت دائر بر منع هرگونه نقل و انتقال و ساخت و ساز در یک قطعه زمین واقع در پلاک 55 فرعی از ******* اصلی از قطعه یک بخش 11 کرمانشاه واقع در ایلام را صادر و اعلام می دارد.این قرار قطعی است. و مطابق تبصره 1 ماده 325 همان قانون اجرای آن منوط به تایید رئیس حوزه قضایی می باشد.

دادرس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی ایلام محمد حسنوند