وب سایت شخصی محمد حسنوند

وب سایت شخصی محمد حسنوند

وب سایت شخصی محمد حسنوند

وب سایت شخصی محمد حسنوند

۰۱ مرداد ۹۳ ، ۲۰:۱۲

نصب امین بر عاجز

بسمه تعالی ـ به تاریخ 5/ 5/ 1390 در وقت فوق العاده پرونده کلاسه 90/368 این مرجع به نظررسید دادگاه با عنایت به اوراق پرونده پایان رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می کند :

رای دادگاه

در خصوص درخواست دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *****مبنی بر نصب امین براموال خانم شیوا *****به دلیل عاجز بودن وی، با توجه به محتویات پرونده و با احراز عجز مشارالیها به دلیل بیماری اعلام شده طبق گواهی پزشکی قانونی درحفظ و نگهداری اموال خود، دادگاه به استناد ماده 104 قانون امور حسبی و حسب پیشنهاد دادسرا،  آقای اسداله ****را به سمت امین بر اموال نامبرده منصوب می نماید. رای دادگاه قطعی می باشد.