وب سایت شخصی محمد حسنوند

وب سایت شخصی محمد حسنوند

وب سایت شخصی محمد حسنوند

وب سایت شخصی محمد حسنوند

محمد حسنوند-کشور ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی حساس خود، اکنون در مقطعی از تاریخ و در مرحله ای از توسعه قرار گرفته است که تحت هر شرایطی باید مقوله ‌ امنیت غذایی و توسعة‌ پایدار را به طور جدی مورد توجه قرار دهد.
تحقق این امر هم زمانی ممکن است که بتوانیم منابع طبیعی خود را حفظ کرده و آنها را به نحو مطلوب بهره برداری کنیم.
مسلما بدون حفاظت از منابع آب، خاک، جنگل، مرتع و بهره برداری بهینه از آنها نمی توان به توسعه پایدار  و تولید مطمئنی در کشاورزی دست یافت.
منابع طبیعی در توسعه اقتصادی هم به عنوان نهاده و هم به عنوان ستاده مطرح است و در طی قرون متمادی انسان به پایان ناپذیری منابع طبیعی اعتقاد داشته است و این باور هنوز به صورتهای مختلف در فرهنگهای متفاوت متجلی است اما رشد اقتصادی و صنعتی و عواقب روزافزون ناشی از نادیده گرفتن ماهیت محیط زیست در کنار پیشرفت علوم نظری و تجربیات دودهه گذشته اهمیت محیط زیست و منابع طبیعی و مسئله حفاظت و مدیریت آن در ادبیات اقتصادی را مطرح کرد و اقتصاد دانان توسعه بر اهمیت منابع طبیعی و تاثیر آن بر توسعه اقتصادی تأکید داشته اند.
 استان ایلام به لحاظ کوهستانی بودن بخش وسیعی از  آن، بخصوص در نواحی میانی و شمالی از تنوع آب و هوائی نسیتاً خوبی برخوردار است به نحوی که در استان، پوشش درختان جنگلی خاص ناحیه زاگرس میانی بخوبی مشاهده می‌شود.
 بر اساس آمارنامه سال 1381 وسعت جنگلهای استان بین 469 تا 500 هزار هکتار برآورده شده است.
متاسفانه امروزه روند تخریب محیط زیست در استان ایلام به نحو ملموسی قابل مشاهده است.
علاوه بر کمبودهایی که دستگاههای متصدی حفاظت از منابع طبیعی با ان دست به گریبانند، بی توجهی نهادهای اجرایی در انجام طرح های عمرانی خود و مهم تر از همه غفلت و نا آگاهی بخشی از مردم نسبت به اهمیت حفظ و حراست از جنگل ها و منابع ملی بر روند تشدید افزوده است.
 بیگمان حفاظت از محیط زیست ممکن نخواهد بود مگر از طریق‌ ترویج‌ و نشر گسترده‌ و مستمرفرهنگ‌ زیست‌ محیطی‌ در میان‌ اقشار مختلف‌ جامعه‌
. دستیابی‌ به‌ مفهوم‌ توسعه‌ پایدار در کنار حفاظت‌ از منابع‌ طبیعی‌و محیط‌ زیست‌، وظیفه‌ خطیری‌ است‌ که‌ بر عهده‌ سازمانها، نهادها، مسئولان‌ و کلیه‌دست‌ اندرکاران‌ مسایل‌ توسعه‌ و محیط‌ زیست‌ گذاشته‌ شده‌ است‌ و چنین‌ وظیفه‌خطیری‌ جدیت‌ و تلاش‌ همه‌ جانبه‌ای‌ می‌طلبد که‌ باید بر آن‌ همت‌ گماشت‌.

منبع: ایلام فردا

موافقین ۲ مخالفین ۰ ۹۳/۰۴/۱۸