وب سایت شخصی محمد حسنوند

وب سایت شخصی محمد حسنوند

وب سایت شخصی محمد حسنوند

وب سایت شخصی محمد حسنوند

۰۱ مرداد ۹۳ ، ۲۰:۱۶

تایید مزایده

بسمه تعالی ـ به تاریخ فوق در وقت فوق العاده پرونده اجرایی کلاسه فوق این مرجع به نظررسید؛ ملاحظه می شود:

1. ابلاغ اجرائیه

اجرائیه در تاریخ 14/4/1390 به محکوم علیه مطابق ماده 70 ق.آ.د.م ابلاغ قانونی شده است.

2. ملک توقیف شده عبارت است از:

الف ـ شش دانگ یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی *** الی *** فرعی از 1 فرعی از 94 اصلی واقع در بخش یک که به دلیل اینکه سند رسمی آن به نام محکوم علیه نبوده در اجرای ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی توقیف شده است. 

ب ـ مازاد اسناد رهنی شش دانگ یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی *** فرعی از 94 اصلی.

3. نظریه کارشناس ارزیاب

در تاریخ 17/5/1390 نظریه کارشناس ارزیاب واصل شده و کارشناس منتخب ارزش شش دانگ آپارتمان اول را مبلغ 000/500/807 ریال و ارزش آپارتمان دوم را مبلغ 000/750/743 ریال تعیین نموده است.

ابلاغ نظریه کارشناسی در تاریخ 24/5/1390 به محکوم علیه مطابق ماده 70 ق.آ.د.م انجام شده که اعتراضی از وی واصل نشده است. محکوم له نیز که نظریه در تاریخ 18/5/1390 مطابق ماده 68 ق.آ.د.م به وی ابلاغ شده اعتراضی به نظریه نداشته است.

4. جلسه مزایده

الف ـ مزایده نوبت اول

آگهی اولین مزایده برای تاریخ 20/7/1390 ساعت 10 صبح منتشر شده که ظاهراً به دلیل تعطیلی ادارات مزایده ای برگزار نشده است. ( البته داورز اجرا تاریخ برگزاری مزایده را در صورتجلسه تنظیم شده ( ص30 ) پرونده به اشتباه 20/6/1390 قید نموده است.

مزایده تجدید و وقت برای تاریخ 5/9/1390 ساعت 10 صبح تعیین شده که در جلسه برگزار شده خریداری حاضر نشده و محکوم له تقاضای مزایده مجدد را نموده است.

 

ب ـ مزایده نوبت دوم

تاریخ مزایده نوبت دوم برای  تاریخ 28/10/1390 ساعت 10 صبح تعیین شده است، مراتب در روزنامه **** به شماره 808 مورخ 6/10/1390منتشره شده که مندرجات آن مطابق ماده 138 ق.ا.ا.م تنظیم شده و حسب اعلام روابط عمومی دادگستری به تعداد مکفی در محل اجرا نیز الصاق شده است.

جلسه مزایده در موعد مقرر با حضور نماینده دادستان برگزار شده که محکوم له با پیشنهاد مبلغ کارشناسی برنده مزایده اعلام شده است. ثمن معامله به دلیل اینکه طلب محکوم له بیشتر از محکوم به بوده به عنوان بخشی از محکوم به محاسبه شده است. مراتب برگزاری مزایده به محکوم علیه در تاریخ 2/12/1390 ابلاغ شده که اعتراضی از وی واصل نشده است. عا ئوممممممممدپس از برگزاری مزایده شخصی به نام آقای حشمت اله ****** با ارائه اجرائیه شماره 9010438310600178 پرونده کلاسه 9009988310600661 شعبه 6 دادگاه حقوقی ***** مدعی مالکیت آپارتمان پلاک ثبتی **** الی ***** فرعی از 1 فرعی از 94 اصلی واقع در بخش یک شده که در تاریخ 11/12/1390 به دلیل ارائه حکم قطعی مبنی بر مالکیت ثالث دستور رفع توقیف آپارتمان موصوف صادر شده است. دادگاه با عنایت به اوراق هر دو پرونده به شرح زیر مبادرت اتخاذ تصمیم می نماید :

تصمیم دادگاه

با توجه به مراتب فوق، اولاًـ انجام مزایده در مورد آپارتمان پلاک ثبتی **** الی **** فرعی از 1 فرعی از 94 اصلی واقع در بخش یک **** صحیح نبوده و بطلان آن اعلام می شود.

ثانیاً ـ در مورد مزایده شش دانگ آپارتمان پلاک ثبتی 7246 فرعی از 94 اصلی با توجه به اینکه مازاد اسناد رهنی از ملک موصوف توقیف شده است، تایید صحت مزایده و انتقال سند رسمی منوط به فک رهن از آن با پرداخت مطالبات مرتهن می باشد، بنابراین مقتضی است مستفاد از مواد 148 و 142و 131 ق.ا.ا.م ظرف یک هفته پس از ابلاغ محکوم له نسبت به پرداخت مطالبات مرتهن اقدام نماید تا چنانچه مازادی حسب ماده 149 ق.ا.ام بابت طلب محکوم له محاسبه شده و در مقابل آن حسب ماده 143 همان قانون اقدام شود. تصمیم قطعی است.